Najčešćepostavljenapitanja

Šta je potrebno za registraciju vozila?
- Saobraćajna dozvola
- Dokaz o izvršenom tehničkom pregledu (registracione listove)
- Dokaz o plaćenim taksama i obaveznom osiguranju vozila (uplatnice i polisa osiguranja)
- Ličnu karta
Koliko ranije se može registrovati vozilo?
Vozilo je moguće registrovati maksimalno 30 dana pre isteka registracije. Podnoseći zahtev za registraciju 30 dana ranije neće doći ni do kakvih promena na novoj registracionoj nalepnici i novoj polisi osiguranja od autoodgovornosti.
Registracija vozila nakon isteka registracije?
Procedura registracije je normalna ako je registracija vozila istekla do 60 dana. Ako je registracija istekla više od 60 dana po zakonu ste u obavezi da vratite tablice i saobraćajnu i da Vam se izdaju nove tablice i saobraćajna.
Da li se prva registracija može uraditi preko ovlašćenja?
Prva registracija motornog vozila može biti kada se vozilo uveze, kupi polovno u zemlji ili novo u salonu. Prvu registraciju ne mora da uradi samo vlasnik motornog vozila, može je uraditi i lice sa ovlašćenjem. Ovlašćenje mora biti overeno od opštine ili notara.
Da li se vozilo može registrovati uz pasoš?
Ako je lična karta u procesu izdavanja, prilaže se fotokopija potvrde da je lična karta u procesu izdavanja i pasoš na uvid.
Registracija vozila za invalide?
Vlasnici putničkih automobila i motocikla – vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada sa 80 ili više procenta telesnog oštećenja, ili kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata prilikom registracije vozila prilažu:
- Saobraćajnu dozvolu.
- Ličnu kartu i fotokopiju iste.
- Dokaz da je osoba invalid (potvrda iz PIO fonda, original koji ostaje u supu, a fotokopija na uvid).
- Liste obavljenog tehničkog pregleda (tehnički pregled).
- Obavezno osiguranje sa popustom koje odobrava osiguravajuće društvo.
Od taksi potrebno je uplatiti samo:
- Umanjene državne takse
Koliko koštaju tablice po izboru?
Na tablicama po izboru mogu se naći slova ili kombinacija brojki i slova, pod uslovom da značenje znakova ne narušava pravni poredak ili je sadržaj provokativan i nemoralan. Za takve tablice potrebno je plati iznos od od 87.532 din. Vlasnik vozila može izabrati najmanje tri, a najviše pet slovnih znakova. Tablice po izboru važe neograničeno od dana izdavanja registarskih tablica i ne može da se prenosi na drugo lice. Ovo pravo može se produžiti nakon isteka roka od 7 godina uplatom propisane naknade.
Da li je moguća registracija vozila kupljenog na carinskoj licitaciji?
Registracija vozila kupljenog na carinskoj licitaciji je moguća uz sledeću dokumentaciju:
- Zapisnik od strane carinarnice koja je izvršila licitaciju.
- Uverenje o ispitivanju vozila koje se uvozi kao upotrebljavano (ako nikada nije bilo registrovano u Srbiji).